Podnikateľské kilečko

Rok 2020 je pre podnikateľ poriadna skúška. Štát sa preto snaží uľahčovať prácu podnikateľom a prináša im na začiatok 114 zmien v rámci programu „podnikateľské kilečko“.

Podstatou podnikateľského kilečka je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpočet, no zároveň je možné ich rýchlo realizovať v praxi. Národná rada schválila tento zákon pod názvom „Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“. Zákon bol zverejnený pod číslom 198/2020 Z. z., účinnosť nadobudol 21.7.2020, aj keď niektoré články nadobudnú účinnosť neskôr.

Podnikateľským kilečkom sa redukujú určité povinnosti podnikateľov. Medzi z nášho pohľadu najzaujímavejšie by sme mali spomenúť:

  • Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú účinné vždy k 1. januáru.
  • Nominálne zvýšenie základného imania s.r.o. bude možné bez overenia účtovnej závierky audítorom a to vtedy ak budú splnené podmienky uvedené v § 144 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. – na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
  • Automatické ukončenie registrácie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne v prípade odhlásenia posledného zamestnanca z registra zamestnancov /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
  • Zamestnávateľ nebude povinný Sociálnej poisťovni oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca, ako je meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo, začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
  • Zmena zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde podľa § 62 ods. 6 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto. Za nesplnenie tejto povinnosti však zamestnávateľ nebude od 21.7.2020 pokutovaný.
  • Zmena podmienok pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom pre obchodné spoločnosti a družstvá:
 202020212022
Celková suma majetku> 2 mil. EUR>3 mil. EUR>4 mil. EUR
Čistý obrat>4 mil. EUR>6 mil. EUR>8 mil. EUR
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov>30>40>50
  • Zamestnávatelia určite ocenia zmenu zákona č. 355/2007 Z. Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom sa ruší povinnosť každoročne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.
  • Taktiež sa ruší povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na predajnom mieste.
  • Zmenami zákonov č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke dochádza k zníženiu lehoty na začatie konania o uložení pokuty z dvoch rokov na 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Celý zoznam 114 opatrení je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe sa už pracuje na „podnikateľskom kilečku č. 2“, kde minister hospodárstva Ing. Richard Sulík vyzval podnikateľov, aby sa aj oni podieľali na ďalších prijatých opatreniach a prispeli tak konkrétnymi návrhmi na zlepšení podnikateľského prostredia na Slovensku.