LEX KORONA – Preddavky na daň z príjmu počas pandémie

Počas pandémie by sme preddavky na daň z príjmu mohli rozdeliť do 4. kategórií.

Prvú kategóriu tvoria daňovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom čase. Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienku počas pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovnať preddavky z k dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnúť na povinnosť predložiť správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Do druhej kategórie by sme mohli zaradiť daňovníkov, ktorí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie. Ak ich daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je nižšia ako za prechádzajúci rok, čiže rok 2018, daňovník uhrádza preddavky v tej nižšej daňovej povinnosti. Ak daňovníkovi vznikne daňový preddavok a požiada správcu dane o vrátenie bude mu vyhovené.

V prípade, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie a jeho daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, tak takýto daňovník platí preddavky na daň z príjmov v nezmenenej výške, a to až do ukončenia nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie.

Do poslednej kategórie možno zaradiť daňovníkov, ktorí požiadali správcu dane o individuálne platenie preddavkov na daň. Daňovníci, ktorí takto urobili platia preddavky na daň podľa výšky, ktorú im určil správca dane v rozhodnutí.