Brexit – čo bude po 1.1.2021

Slovo Brexit počúvame v spojitosti s Veľkou Britániou už veľmi dlho. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nakoľko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikateľov a osoby, ktoré vo Veľkej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a počas tohto obdobia sa očakáva, že sa Európska únia s Veľkou Britániou dohodnú na obchodných vzťahoch. Avšak do súčasnej doby nie je známa žiadna dohoda. Ak sa Veľká Británia s Európskou úniou  nedohodnú na určitých výnimkách, tak budú platiť pravidlá ako pri krajinách označených ako krajiny tretieho sveta. Jednou z hlavných povinností bude vyplniť colné vyhlásenie. Taktiež je  možné, že okrem colného vyhlásenia bude potrebné poskytnúť údaje o bezpečnosti a ochrane. V rámci určitých druhov tovaru budete potrebovať osobitné povolenie na import a export. Import a export teda bude podliehať colnému dohľadu, prípadne colným kontrolám.  

LEX KORONA – Preddavky na daň z príjmu počas pandémie

Počas pandémie by sme preddavky na daň z príjmu mohli rozdeliť do 4. kategórií.

Prvú kategóriu tvoria daňovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom čase. Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienku počas pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovnať preddavky z k dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnúť na povinnosť predložiť správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Do druhej kategórie by sme mohli zaradiť daňovníkov, ktorí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie. Ak ich daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je nižšia ako za prechádzajúci rok, čiže rok 2018, daňovník uhrádza preddavky v tej nižšej daňovej povinnosti. Ak daňovníkovi vznikne daňový preddavok a požiada správcu dane o vrátenie bude mu vyhovené.

V prípade, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie a jeho daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, tak takýto daňovník platí preddavky na daň z príjmov v nezmenenej výške, a to až do ukončenia nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie.

Do poslednej kategórie možno zaradiť daňovníkov, ktorí požiadali správcu dane o individuálne platenie preddavkov na daň. Daňovníci, ktorí takto urobili platia preddavky na daň podľa výšky, ktorú im určil správca dane v rozhodnutí.

Daňové priznanie 2019

S príchodom opatrení proti ochoreniu Covid-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie sa vláda rozhodla pomôcť podnikateľom, ktorý v tomto období nemohli pracovať, a tak vykonávať svoju zárobkovú činnosť, odložiť podanie daňového priznania za rok 2019. Prvé mesiace platilo pravidlo, že povinnosť podať DP za 2019 bude najmenej do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa zruší mimoriadna situácia. Avšak situácia sa nelepší, a tak vláda prišla ku zásadnému kroku a navrhla ukončiť mimoriadnu situáciu pre daňové účely. Tento návrh bol parlamentom chválený 22.09.2020. Návrhom sa končí obdobie mimoriadnej situácie pre daňové účely ku dňu 30.09.2020. Od tohto dátumu plynie mesačná lehota, dokedy je potrebné daňové priznania za rok 2019 podať a aj daň zaplatiť. Keďže 31.10.2020 pripadá na sobotu, posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenia dane je 2.11.2020.